วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 16:50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561