วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 10:15

ข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ประจปี พ.ศ. 2561