วันศุกร์, 25 เมษายน 2557 15:49

รายละเอียดการจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ในด้านการพัฒนา แปรรูป เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 กิจกรรม