วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 11:43

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม