วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 10:56

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่