วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 10:58

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน