วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 15:01

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง