วันพุธ, 17 มกราคม 2561 11:55

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป