วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 11:38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง