วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 13:16

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน