วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 17:49

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ICT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563