วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:09

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสมบัติ สุวรรณมณี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารดา อินทชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายไกรเทพ อกนิษฐ์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ Oil Palm City  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน