วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 16:13

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภักดี  ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสมบัติ  สุวรรณมณี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย น.ส.วรรวิสา ชุมช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม