folder *แนะนำศูนย์

      ความเป็นมา

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้” (right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐของประชาชน จึงได้มีการกำหนดเป็นมาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้โดยต้องดำเนินการใน 3 สิทธิหรือ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. สิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยการนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย

 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ การตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

 2. สิทธิตรวจดูตามมาตรา 9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องนำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู ได้แก่

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2) นโยบายและการตีความ

 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน

 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมา ใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ได้แก่ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน

 3. สิทธิขอดูตามมาตรา 11 การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้กับประชาชนที่มายื่นคำขอเป็นการเฉพาะราย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องใดก็ตาม นั่นคือ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าแล้ว พระราชบัญญัติได้มีการกาหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตาม ควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอัน สมควร

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

          จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เองอย่างสะดวก สามารถขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ (ชั้นที่ 1)  เลขที่ 794 หมู่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000 เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ : 0 4451 1980 ต่อ 15 โทรสาร : 0 4451 4720 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           ปัจจุบัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กำลังเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์จาก(เดิม) ไปเป็นรูปแบบ(ใหม่)  เนื่องจากระหว่างปี 2559 มีข้อมูลบางส่วนขาดหายจากระบบเดิมที่ขัดข้องบางประการ ดังนั้น จึงแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปใช้เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรม ไปยังเว็บไซต์(ใหม่) เป็นระบบของเว็บไซต์หลักของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และขออภัยในความไมสะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

          เข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ (ใหม่) เริ่มปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป

คลิกที่นี้ http://www.oic.go.th/INFOCENTER12/1292/

 ---------------