folder * ข่าวสารตามมาตรา 9

          ปัจจุบัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กำลังเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์จาก(เดิม) ไปเป็นรูปแบบ(ใหม่)

          เนื่องจากระหว่างปี 2559 มีข้อมูลบางส่วนขาดหายจากระบบเดิมที่ขัดข้องบางประการ ดังนั้น จึงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปใช้เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรม ไปยังเว็บไซต์(ใหม่) เป็นระบบของเว็บไซต์หลักของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

     เข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ (ใหม่) เริ่มปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป

คลิกที่นี้ http://www.oic.go.th/INFOCENTER12/1292/

 

***เว็บไซต์ศูนยข้อมูลข่าวสาร(เดิม ก่อนปีงบประมาณ 2560)ท่านสามารถเข้าใช้งาน ตาม link ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ซึ่งจะมีข้อมูลเพียงบางส่วนจะปรากฏด้านล่างนี้

 

Categories

folder 00-ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9(1)-(8)