folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Categories

Documents

pdf EB13 : คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและเปิดตู้รับความคิดเห็น

By 68 download

Download (pdf, 333 KB)

EB13-คำสั่งมอบหมายเรื่องร้องเรียนฯ.pdf

pdf EB2(4) : หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฯ

By 67 download

Download (pdf, 386 KB)

EB2(4)-หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ร้องเรียนฯ.pdf