ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรม                 ชุมชน ด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster)

 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม