ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster)

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม