วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน

 

มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม