วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน

 มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม