วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม