โครงสร้างองค์กร

 

             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ จัดทำเสนอและประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ประสานการพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย      แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

            1.กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรม และจังหวัด ประสานและดำเนินการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป งานบุคคล งานการเงินการบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ งานอาตารสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย

                 2.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย

                    3.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชน และผู้ประกอบการในจังหวัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย                        

               4.ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ควบคุมการผลิต การจำหน่าย การขนย้าย โรงแต่งแร่โรงประกอบโลหกรรม การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงควบคุมงานรังวัด ทำแผนที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่และเหมืองหินให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ ควบคุมและกำกับดูแลโรงโม่หินตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ควบคุมการประกอบกิจการและการใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และหน่วยประสานการขุดเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล

หมายเหตุ :

 

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เริ่มมีการปรับโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่ปี 2556  โดยได้ยุบฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของสำนักงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสุรินทร์ ไปรวมอยู่กับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีความรับผิดชอบ 2 จังหวัด( จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) มีลักษณะดังนี้

            (1)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหลัก และ (2)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดพื้นที่ โดยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่   ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานโดยการมาช่วยปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่ประสานงานของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหลัก และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่