โครงสร้างองค์กร

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

ขอบเขตกรอบภารกิจ อำนาจและหน้าที่

 เป็นหน่วยงานราชการภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และปัจจุบันมีการแบ่งหน่วยงานภายในหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตรากำลังของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงฯพ.ศ.2560โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     1.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งประสานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

     2.ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

    3.จัดทำแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

    4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    5.ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

    1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

    2. ประสานและจัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   4. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   5. กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด

   6. บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

   7. งานการเงินและบัญชี รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การควบคุม ดูแล การใช้สาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สินของสำนักงานฯ

   8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

     1.ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

    2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการผลิตอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

    3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม

    4.จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

    5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้                                 

    1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่และกลุ่ม

    2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

    3.ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

    4.ประสาน เชื่อมโยง และบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ

    5.ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในภูมิภาค

    6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

    1.ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

    2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยแร่

    3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยแร่ แต่แร่ และการประกอบโลหกรรม

    4.จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมแร่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

    5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

        หมายเหตุ:  กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เริ่มมีการปรับโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้ยุบกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสุรินทร์ ไปรวมอยู่กับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความรับผิดชอบ 2 จังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์) มีลักษณะ ดังนี้

    1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหลัก 

     2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดพื้นที่โดยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่   ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานโดยการมาช่วยปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่ประสานงานของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหลัก และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่