พันธกิจ

  1. กำกับ ดูแล ส่งเสริม การประกอบการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
  2. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพื่อการบริการและการจัดทำแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
  3. เป็นหน่วยงานที่ผลักดันและบูรณาการ การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้ผลสัมฤทธ์และต่อเนื่อง
  4. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง