พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

2. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     3.  บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์