วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560 15:27

ข้อกำหนดการจ้าง TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม