วันพุธ, 13 กันยายน 2560 09:34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565