วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561 18:57

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานงวดที่ 1