วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 13:19

25 กรกฎาคม 2562 สัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC 4.0ระดับจังหวัด)

25  กรกฎาคม  2562  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  จัดสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์  เพื่อก้าวสู่ตลาด Digital  ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0  ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC 4.0ระดับจังหวัด)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยมี นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิด   ห้องรัตนสุวรรณ  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนาฯ  ได้แก่  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  50  ราย