วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 10:29

7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ สร 10-4 /2562 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

7  สิงหาคม  2562  เวลา 13.30  น.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่  สร 10-4 /2562   ห้องประชุมจอมสุรินทร์  ชั้น  2  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี  นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานฯ  และนางอิฐสราชัย  ลำพา  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่อให้การรับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  จำนวน  90  ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  จำนวน  76  ผลิตภัณฑ์  และประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก  จำนวน  14  ผลิตภัณฑ์  โดยคณะกรรมการฯ  ได้ความเห็นชอบให้การรับรองแล้วรวม  193  ผลิตภัณฑ์