วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 11:43

8 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมการตรวจราชการ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8  สิงหาคม  2562  นางอิฐสราชัย  ลำพา  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ  ร่วมกับ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นการตรวจราชการรอบที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยมี  นายเอกภัทร  วังสุวรรณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  และคณะ  เป็นผู้ตรวจราชการครั้งนี้   ห้องประชุม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์