วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 16:36

รายละเอียดการจ้างเหมา การพัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์