วันพุธ, 26 กันยายน 2561 10:04

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม