วันเสาร์, 04 พฤษภาคม 2562 09:56

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ที่  9/2562  เรื่อง  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2562