วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 15:16

ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์