วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563 14:33

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC)