วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563 15:16

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่า่งขอบเขตการจ้างงานและกำหนดราคากลาง กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC)