วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563 08:07

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ 380/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 1-29