วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 16:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์