วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560 15:30

ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญางานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน