วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 13:01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)