folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (59 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (62 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (64 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (81 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (70 download)
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (67 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (63 download)
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีพิเศษ (95 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (85 download)
pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (65 download)