folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (87 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (89 download)
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (86 download)
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (105 download) Popular
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (93 download)
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (91 download)
pdf การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (86 download)
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีพิเศษ (117 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (110 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (81 download)