folder รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

Documents

Image ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (24 download)
pdf คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ (22 download)
pdf คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (21 download)
Image ช่องทางการร้องเรียน (30 download)
pdf รายงานผลเรื่องร้องเรียน บริษัท ลิ้งค์มาร์ค จำกัด (17 download)
pdf รายงานผลเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการทำเหล็กดัด (14 download)
Image หนังสือร้องเรียน เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง (217 download) Popular
Image หนังสือร้องเรียนการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่ (278 download) Popular
Image แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (139 download) Popular
Image แบบฟอร์มร้องเรียนทั่วไป (240 download) Popular