วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2559 15:48

TORการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี 2560