วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 12:28

เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรมระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางแสนดี นพนิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อม นางสาวพัชรี  แซ่ย่าง นักวิชาการมาตรฐาน  เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรมระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลและวิธีการใช้งานโปรแกรมระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ศส. ชั้น 1 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 กทม.