วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 12:30

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช.อย่างมีประสิทธิผล"

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางแสนดี นพนิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อม นางสาวพัชรี  แซ่ย่าง นักวิชาการมาตรฐาน  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช.อย่างมีประสิทธิผล" พร้อมรับฟังการบรรยาย มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการปกป้องกันการติดสินบน, ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตาม ISO/IEC17065  และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom A ชั้น 5  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแซนดร้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

        โดยท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม) เป็นประธานในพิธีเปิด