folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

By 18 download

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2553

By 21 download

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 21 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรม.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

By 20 download

pdf รายงานการประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

By 14 download