วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

"เป็นผู้นำการส่งเสริมอุตสาหกรรม ๔.๐ เพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยวของ SMEs ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล"

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

"เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูการค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล" 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

"อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล"