วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

  1. เสริมสร้างพื้นฐานทางป้ญญาและพัฒนาปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลิตภาพต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล