วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจ

พันธกิจ

 
  1. ป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน
  2. สนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งข้นภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  3. บูรณาการเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้มีการจัดการด้านทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ