วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 09:31

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน งานฝ่ายนโยบายและแผน