วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 09:42

ข้อกำหนดการจ้างเหมา (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค