วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 09:50

ข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างเหมาบริการ (Terms of Reference : TOR) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)