วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 10:29

ราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย OPOAI สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย OPOAI สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560