วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 10:34

ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย OPOAI สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560