วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561 17:38

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบวงจร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561